Taloudellinen avustaminen diakoniatyössä

Taloudellisen avun antamisessa noudatamme kirkon diakoniatyön taloudellisen avustamisen periaatteita. Apua annetaan erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (Kirkkojärjestyksen 4. luku 3 §).

Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Diakonia-avustus ei voi korvata tuota vastuuta. Siksi on tarpeen tarkistaa, onko apua hakeva saanut hänelle kuuluvat etuudet. Talousongelmissa kannattaa ottaa ensin yhteyttä kunnan peruspalvelutoimistoon tai velkaneuvojaan.  Jos avun tarvitsija ei ole saanut hänelle lain mukaan kuuluvaa etuutta, häntä autetaan sen hankkimisessa.

Syksyn satoa

Ihminen on kokonaisuus, eli taloudellisia asioita ei voi käsitellä erillisinä muista ongelmista. Tukea ja ohjausta saatetaan tarvita hengelliseen, psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Joskus se edellyttää laaja-alaista verkostotyötä. Aineellinen tuki on vain osa kokonaisauttamista.

Asiakkasta pyydetään allekirjoittamaan suostumuslomake, jotta työntekijä saa kirjata tarvittavat asiat diakonian asiakasohjelmaan ja ottaa tarvittaessa yhteyttä avustuksen myöntämisen kannalta tarpeellisiin tahoihin.

Diakoniatyöntekijä on vaitiolovelvollinen ja siksi asioista voi puhua avoimen rehellisesti. Avustusprosessissa selvitetään asiakkaan taloustilanne sekä tilanteeseen johtaneet syyt. Ihmisen yksilöllinen tilanne on viimekädessä kaiken diakonisen avustamisen perusta.

Millaista apua seurakunta antaa

Kirkon taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, mutta muu tukeminen on tarvittaessa pitkäaikaista. Ruokapankin apu on tarkoitettu välitöntä aineellista apua tarvitsevalle yksityishenkilölle tai perheelle. Avustusta voivat saada henkilöt, joiden toimeentuloon on tullut muutos sairauden tai muun elämänkriisin yhteydessä, työttömät tai ylivelkaantuneet.

Ruokapankkitoiminnan osto-osoitukset myönnetään kirkkovaltuuston vuosittain myöntämän määrärahan turvin. Seurakunnan taloudelliset avustukset ovat pääosin osto-osoituksia paikallisiin ruokakauppoihin, joskus aineellista avustamista, harvemmin esimerkiksi laskujen maksamista. Avustusta ei anneta suorana rahasuorituksena hakijalle. Tarvittaessa suurempaa avustusta, voidaan kääntyä hiippakunnan tai Kirkon diakoniarahaston puoleen.

Seurakunnan diakoniatyö järjestää kevät- ja syyskaudella lähetystuvan ilmaisruokailun parin viikon välein työttömille, vähävaraisille ja pientä eläkettä saaville (katso tarkemmat ajankohdat kirkollisista ilmoituksista). Lounas on nimensä mukaan ilmainen.

Tarvittavat asiakirjat

Avustuksen edellytyksenä on aina henkilökohtainen käynti diakoniatoimistossa tai diakonin kotikäynti. Asiakkaalla on oltava mukana avustuksen myöntämistä varten tarvittavat tiedot tuloista (palkkakuitti, ammattiliiton tai KELA:n päätös, eläketiedot jne.) ja menoista (tiedot asumismenoista, lainoista ja niiden lyhennyseristä jne.) Todistukset on esittettävä pyydettäessä avustuksen myöntäjälle.

Rajoitukset

Ruoka-avustukset ovat tarkoitettu käytettäväksi avunsaajan omassa taloudessa/ perheessä. Ostokortti oikeuttaa ostamaan elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Ostokorttia ei voi käyttää eläinten ruoan, lehtien, tupakka- tai alkoholituotteiden ostoon. Avustusta ei myönnetä päihtyneelle tai muutoin sopimattomasti käyttäytyvälle henkilölle.