Tietosuojaseloste Sulkavan seurakunnan vapaaehtoisista jumalanpalvelusavustajista
(laadittu 24.5.2018)


Rekisterinpitäjä

Sulkavan seurakunta
Vilkaharjuntie 1
58700 Sulkava

sähköposti: sulkavan.srk@evl.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hanne-Maaria Rentola (kirkkoherra), hanne-maaria.rentola@evl.fi, puh. 040 025 3874

Rekisterin nimi
Sulkavan seurakunnan vapaaehtoiset jumalanpalvelusavustajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kirkkojärjestyksen 2:12§ perusteella kirkkoherra voi antaa ehtoollisenjako-oikeuden kirkon jäsenelle. Kirkkoherra ylläpitää listaa ehtoollisenjakoon oikeutettujen nimistä ja yhteystiedoista. Ehtoollisen jaon lisäksi jumalanpalveluksissa avustavat vapaaehtoiset lukijat tekstinluvussa, esirukouksissa ja kolehdin kannossa.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekistereihin tallennetaan jumalanpalveluselämän vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneiden nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä se, missä tehtävissä kukin henkilö on kiinnostunut avustamaan.

Jumalanpalvelusavustajana toimiminen ei ole arkaluontoinen tieto. On kuitenkin huomattava, että ehtoollisenjako-oikeus liittyy Kirkkojärjestyksen 2:12§ mukaisesti henkilön jäsenyyteen Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa sekä kristilliseen vakaumukseen. Myös muissa tehtävissä jumalanpalveluksessa avustaminen liittyy kristilliseen vakaumukseen tai siihen myönteisesti suhtautumiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asianosaiselta itseltään.  

Tietojen luovutukset
Tieto ehtoollisen jako-oikeutetuista (nimet) on julkinen ja siten kenen tahansa saatavilla. Yhteystietoja voivat käsitellä seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset, jotka järjestävät vapaaehtoisia jumalanpalvelusavustajia jumalanpalveluksiin.  Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto

Tulostettuja yhteistietoja säilytetään lukitussa kaapissa kirkkoherran huoneessa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Word-tiedostot säilytetään Kouvolan IT- aluekeskuksen palvelimella Y-kansiossa. Tiedostoihin pääsee vain seurakunnan työntekijöiden käyttöoikeuksilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Jumalanpalvelusavustajien nimet kirjoitetaan toisinaan myös Katrina-ohjelman jumalanpalvelusuunnitelmaan. Katrina-ohjelmistolla on oma tietosuojaseloste.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilöt toimivat jumalanpalvelusavustajina. Kirkkoherran päätökset luvasta toimia ehtoollisavustajana säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet
         Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada tarkastaa itseään koskevia tietoja
  • oikaista, pyytää poistamaan tai täydentää itseään koskevia virheellisiä tietoja
  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
     

Tarkastus-, oikaisu- tai korjauspyyntö osoitetaan Sulkavan seurakunta, Vilkaharjuntie 1, 58700 Sulkava. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietoja koskevalla tietopyyntölomakkeella, jota saa kirkkoherran virastosta.  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen
ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

                   Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:

                   Tietosuojavaltuutetun toimisto

                   PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

                   p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi